fbpx

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU Wygraj Zabieg Laserowy

 1. Postanowienia ogólne
  1. Konkurs  „Wygraj zabieg laserowy”, organizowany jest przez jest Olimedica z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Krzywoustego 9-10, 70-250 Szczecin, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 8522183914, REGON 812036179, zwanym dalej „Organizatorem”.
  2. Fundatorem nagrody głównej (dalej jako: „Nagroda główna”) oraz nagród dodatkowych ( za zajęcie drugiego oraz trzeciego miejsca) jest Organizator.
 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 03.07.2020 r. i trwa do dnia 12.07.2020 r. do godziny 23:59.
 3. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora, fan page’u Facebookowym oraz na stronie internetowej pod adresem www.olimedica-beauty.pl
 4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Przedmiotem Konkursu jest pozyskanie, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu (słownie: jednego) laureata nagrody głównej oraz 2 (słownie: dwóch) laureatów nagród dodatkowych (zwanych dalej „Laureatem drugiego miejsca” oraz „Laureatem trzeciego miejsca”).
  7. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:
  1) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu,
  2) jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

 

 1. Zasady Konkursu

1) Konkurs trwa w dniach 03.07.2020r. – 12.07.2020 r. do godziny 23:59   
Zadaniem uczestnika konkursu jest:
1. Polubić profil Olimedica Centrum Medyczne
2. W komentarzu pod zdjęciem konkursowym,  znajdującym się na  fan page Olimedica Centrum Medyczne odpowiedzieć kreatywnie na pytanie konkursowe „Czuję się piękna, kiedy….. ”

 1. Wypełnić ankietę zgłoszeniową dostępną pod adresem: http://olimedica-beauty.pl/

2) Każdy Uczestnik może dodać jedynie jedną odpowiedź na pytanie konkursowe.
3) Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech osób z zespołu (zwana dalej „Komisją Konkursową”). Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:
a)nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b)wyłonienie laureata nagrody głównej na podstawie wybrania najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

 1. c) wyłonienie laureatów II (drugiego) i III (trzeciego) miejsca na podstawie wybrania kolejnej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 2. d) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

  5) Uczestnik Konkursu za pośrednictwem ankiety musi wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie, tym wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, publikacji przez Organizatora na Stronie Konkursowej imienia i nazwiska Uczestnika oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Laureata.

  6)Uczestnik musi wyrazić zgodę na udostępnienie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym na rzecz Fundatora dla jego własnych celów marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przesyłanej przez Fundatora na wskazany przez Uczestnika adres elektroniczny.

  7)Niespełnienie przez Uczestnika któregokolwiek z wymagań przedstawionych powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, tak jakby nie zgłaszał swego udziału w Konkursie.

III. Zasady Konkursu
1. Uczestnik oświadcza, że:
1) udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku i wypowiedzi oraz wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie zarejestrowanego wizerunku, głosu i wypowiedzi przez Organizatora w celach informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych na następujących polach eksploatacji:
a) wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego zdjęcia , filmu , głosu wprowadzania do pamięci komputera,
c) wprowadzania zdjęcia do własnych baz danych
d) łączenie z innymi utworami lub podział na części,
e) wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,
f) w zakresie rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia, filmu, głosu  w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.
2) udziela zgody na rozpowszechnianie zdjęcia, filmu, głosu  na warunkach opisanej powyżej licencji, według wyboru Organizatora także bez noty autorskiej obejmującej imię i nazwisko Uczestnika.

 1. Udostępniając zdjęcie, Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na:
  1) dokonanie przez Organizatora opracowania przesłanego zdjęcia w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania zdjęcia na stronach internetowych Organizatora z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony jej charakter.
  2)  upoważnienie Olimedica Izabela Żmudzińska z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Krzywoustego 9-10, 70-250 Szczecin, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 8522183914, REGON 812036179 do korzystania ze zdjęcia w zakresie uzyskanej licencji.
 2. Powiadomienia o wynikach Konkursu
 3. Informacje o osobach wyłonionych jako Laureaci nagrody głównej oraz II (drugiego) i III ( trzeciego) miejsca, tj. imię, nazwisko opublikowane zostaną na stronie oraz fan page’u Olimedica Centrum Medyczne w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia konkursu.
 4. O przyznaniu Nagrody głównej oraz nagród dodatkowych(tzn. za zajęcie II i III miejsca), Laureaci zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni roboczych od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym w ankiecie. Komisja Konkursowa dokona wyboru Laureatów w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia Konkursu. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia zwycięzcy, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku niespełnienia wymogów Regulaminu Laureat utraci prawo do nagrody, a Komisja Konkursowa przyzna ją kolejnemu Uczestnikowi.
 5. Nagroda główna oraz nagrody dodatkowe
 6. Nagrodą główną dla Uczestnika konkursu jest:
 • voucher o wartości: 400 zł (słownie: czterysta złotych ) uprawniający Laureata do wykorzystania na dowolny zabieg z użyciem nowoczesnego urządzenia ALPHA SYSTEM w terminie 30 dni od uzyskania tytułu Laureata w konkretnym ustalonym z Organizatorem terminie.
 1. Nagrodą dla pozostałych laureatów konkursu jest:


Nagroda za II miejsce

 • voucher o wartości 200 zł (słownie: trzystu złotych) uprawniający Laureata do wykorzystania na dowolny zabieg z użyciem nowoczesnego urządzenia ALPHA SYSTEM w terminie 30 dni od uzyskania tytułu Laureata w konkretnym ustalonym z Organizatorem terminie.

Nagroda za III miejsce

 • voucher o wartości 100 zł (słownie: sto złotych) uprawniający Laureata do wykorzystania na dowolny zabieg z użyciem nowoczesnego urządzenia ALPHA SYSTEM w terminie 30 dni od uzyskania tytułu Laureata w konkretnym ustalonym z Organizatorem terminie.
 1. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa nie zostanie wydana zwycięzcy, lecz przekazana przez Organizatora jako płatnika, zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10 % całkowitej wartości nagrody. Organizator wpłaci podatek oraz złoży formularz deklaracji podatkowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

  Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

 2. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.
  5. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
  6. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda główna lub nagroda dodatkowa nie może przenieść praw do nich na osoby trzecie.
  7. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda główna lub nagroda za zajęcie II (drugiego) bądź III ( trzeciego) miejsca, ma prawo zrzec się prawa do nich, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
  8. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Uczestnik traci prawo do Nagrody głównej lub nagrody dodatkowej, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu ich.
 3. Postanowienia końcowe
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, publikacji przez Organizatora na stronie oraz fan page’u imienia i nazwiska Uczestnika oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Laureata, a także realizacji Nagrody głównej oraz nagród dodatkowych, rozpatrywania reklamacji oraz rozliczenia należności publicznoprawnych związanych z otrzymaniem nagród i w celach archiwalnych.   
 5. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
 7. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.
 9. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia Laureatów (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).
 10. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 11. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 12. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 612 ze zm.).
 13. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego
 14. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator. Nad prawidłowością realizacji konkursu czuwa Komisja Konkursowa, której skład jest powoływany przez Organizatora.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin konkursu. Zmiany w regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami oraz nie powodują obniżenia ich rangi oraz wartości nagród o jakie pozwalają ubiegać się uczestnikowi konkursu.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu, jego przerwania lub zawieszenia konkursu z ważnych przyczyn.

 

 

Jak do nas trafić?

© 2020 Copyright Olimedica Centrum Medyczne. All rights reserved.